Nationell Patientenkät

Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens utvecklings- och förbättringsarbete. Patientupplevd kvalitet behöver kontinuerligt och systematiskt mätas och resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för information till medborgare och patienter.

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Den första undersökningen genomfördes inom primärvården hösten 2009. Mätningar genomförs sedan dess årligen, vartannat år inom primärvården och vartannat år inom specialiserad vård.

Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningarna genomförs av Institutet för Kvalitetsindikatorer (Indikator).

Välj undersökning

Primärvård