Nationell patientenkät, Sveriges landsting och regioner i samverkan
Startsida › Information › PUK

Patientupplevd kvalitet

Resultaten presenteras i form av ett viktat värde, Patientupplevd kvalitet (PUK-värde). Vid framräkningen av PUK-värdet tas icke aktuella svarsalternativ bort så som ”ej ifyllt” och ”ej aktuellt”. Varje svarsalternativ ges en vikt i förhållande till sin allvarlighetsgrad. Resultaten från varje svarsalternativ adderas, multipliceras med 100 och avrundas uppåt till närmaste heltal mellan 0 till 100. Frågor som inte lämpar sig att vikta har inte något PUK-värde, för dessa frågor redovisas resultatet endast i andelar.